วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2550

เป็นความจริงที่จริงแท้


มนุษย์จึงต้องรู้ว่า ไม่ว่าจะเป็นสัจธรรมคำสอนในศาสนาใด โดยศาสดาพระองค์ใดก็ตาม ต่างล้วนมีต้นธารแห่งสัจธรรมมาจากแหล่งเดียวกัน นั่นคือ ต่างรับสืบทอดมาจากพระบิดาผู้ทรงเป็น “จุดศูนย์กลางของจักรวาลสากล” และทรงเป็นพระผู้ให้กำเนิดหรือพระผู้ทรงกำหนดสร้างทุกสรรพสิ่งในเอกภพอันไพศาลนี้ ที่กล่าวพระนามว่า จิตจักรวาล ด้วยกันทั้งสิ้น

ไม่มีความคิดเห็น: