วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2550

“จิตจักรวาล”เป็นใคร


จิตจักรวาล:
¥ “จิตจักรวาล” เป็นองค์ความรู้ผู้สูงส่งของ อาจารย์ปริญญา ตันสกุล และทรงเป็นผู้ประทานพระมหาภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ 60,000 ปีโลกของพระองค์ ให้แก่อาจารย์ปริญญา เพื่อเป็นตัวแทนในพระองค์แต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติหน้าที่สำคัญซึ่งสามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้ รวม 3 ประการ คือ
 เป็นผู้กล่าวพระโอวาทแทนพระองค์ เพื่อสร้างสติทางวิญญาณแก่มวลมนุษย์ทุกๆคนในยุคสุดท้ายนี้ให้จงได้ ก่อนกาลชำระโลกครั้งที่สี่นี้จะเริ่มต้นขึ้นและสิ้นสุดลง เพื่อนำพาตนเองก้าวสู่โลกยุคพลังงานใหม่ที่พระองค์ทรงกำหนดไว้กันได้อย่างองอาจสง่างาม ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณผู้ทรงให้กำเนิดถ้วนทุกสรรพสิ่งในจักรวาลอันไพศาลนี้
‚ เป็นผู้บันทึกพระคัมภีร์จิตจักรวาล อันเป็นข้อสัจธรรมความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ โลก และจักรวาล ทั้งด้านโลกียธรรมและด้านโลกุตรธรรม ซึ่งพระองค์ทรงถ่ายทอดผ่านคลื่นการคิดของอาจารย์ ในระบบจิตสู่จิตเพื่อบันทึกเอาไว้ให้มวลมนุษย์ทั้งหลายได้เรียนรู้ ได้ใช้เป็นหลักฐาน และได้ใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตร่วมกันบนโลกใบนี้อย่างสุขสงบและสันติ จนตลอดอนันตกาล
ƒ เป็นผู้แจ้งข่าวสารการชำระโลก ต่อมวลมนุษย์แห่งดาวเคราะห์โลกเสรี ในช่วงปลายยุคพลังงานเก่า ซึ่งเป็นช่วงเวลาสุดท้ายก่อนวันสิ้นยุคของมนุษย์ให้ได้รับรู้กันล่วงหน้า เพื่อจะได้เตรียมตนเองและจิตวิญญาณเอาไว้ให้พร้อมต่อการเผชิญหน้ากับภาวะวิกฤตโลกในทุกๆด้าน รวมทั้งมหันตภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆที่จะเกิดขึ้นที่รุนแรงที่สุดเหนือการคิดคาดหมายของมนุษย์อีกด้วย

จิตจักรวาล:
¥ “จิตจักรวาล” ทรงเป็น “จิต” หรือ แก่นแท้ ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลอันไพศาลนี้

จิตจักรวาล:
¥ “จิตจักรวาล” เป็นรูปธรรมทางพลังงานรูปธรรมแรกสุด ที่ทรงอุบัติขึ้นด้วยพระองค์เอง จากสนามพลังงานสากลที่มีการเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ด้วยอัตราเร็วคงที่ 24,000 รอบต่อวินาที โดยทรงมีคุณสมบัติหลักๆรวม 3 ประการ คือ
Œ ทรงมีความรักเป็นพลังอำนาจสูงสุดในตนเอง
 ทรงเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่มีความสมดุลอยู่ในตนเอง
Ž ทรงมีจิตสำนึกเป็นของตนเอง
กล่าวคือ ทรงสามารถที่จะสั่นสะเทือนตนเองเพื่อการสัมผัสรับรู้ เพื่อการนึกคิดสร้างสรรค์ เพื่อการแสดงออกและการกระทำใดๆในทุกๆมิติของการสั่นสะเทือน เพื่อการบันทึกจดจำและเพื่อทรงรู้เรียนรู้ในทุกสรรพสิ่ง

-2-

จิตจักรวาล:
¥ “จิตจักรวาล” ทรงเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการอุบัติขึ้นของทุกสรรพสิ่ง ทั้งที่เป็นรูปธรรมในมิติทางพลังงานและรูปธรรมในมิติทางกายภาพ อันหมายถึง สรรพสิ่งทั้งหมดที่มีอยู่จริงในสนามพลังงานจักรวาลอันไพศาลนี้ เพราะเหตุว่าพระองค์เป็นผู้ทรงกำหนดสร้างทุกสรรพสิ่งขึ้นมานั่นเอง

จิตจักรวาล:
¥ “จิตจักรวาล” ทรงเป็นจุดสิ้นสุดของทุกสรรพสิ่ง ที่ดำรงตนเองอยู่ในสนามพลังงานจักรวาลอันไพศาลนี้

จิตจักรวาล:
¥ “จิตจักรวาล” ทรงเป็นศูนย์กลาง หรือ “ศูนย์รวม” ของทุกสรรพสิ่งที่ดำรงรูปธรรมอยู่ในห้วงจักรวาลนี้ และทรงเป็นผู้กำหนดกฎแห่งการสมดุลกันของทุกสรรพสิ่ง ที่ไม่มีผู้ใดสามารถจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือปฏิเสธได้ โดยกฎเกณฑ์แห่งการสมดุลกันที่ว่านี้ คือ สิ่งที่มนุษย์โลกทั้งหลายเรียกกันว่า “สัจธรรม” นั่นเอง

จิตจักรวาล:
¥ “จิตจักรวาล” ทรงเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งที่ดำรงอยู่ในระบบเอกภพ และทรงเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือพระผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณที่เป็น ตัวตนแก่นแท้ ในรูปธรรมมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย ดังนั้น “จิตจักรวาล” จึงทรงเป็นทั้งพระผู้สร้างและทรงเป็นทั้งพระบิดาของทุกสรรพสิ่งภายในเอกภพอันไพศาลนี้


จิตจักรวาล:
¥ “จิตจักรวาล” เป็นองค์ความรู้ผู้สูงส่งของ อาจารย์ปริญญา ตันสกุล และทรงเป็นผู้ประทานพระมหาภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ 60,000 ปีโลกของพระองค์ ให้แก่อาจารย์ปริญญา เพื่อเป็นตัวแทนในพระองค์แต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติหน้าที่สำคัญซึ่งสามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้ รวม 3 ประการ คือ
 เป็นผู้กล่าวพระโอวาทแทนพระองค์ เพื่อสร้างสติทางวิญญาณแก่มวลมนุษย์ทุกๆคนในยุคสุดท้ายนี้ให้จงได้ ก่อนกาลชำระโลกครั้งที่สี่นี้จะเริ่มต้นขึ้นและสิ้นสุดลง เพื่อนำพาตนเองก้าวสู่โลกยุคพลังงานใหม่ที่พระองค์ทรงกำหนดไว้กันได้อย่างองอาจสง่างาม ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณผู้ทรงให้กำเนิดถ้วนทุกสรรพสิ่งในจักรวาลอันไพศาลนี้
‚ เป็นผู้บันทึกพระคัมภีร์จิตจักรวาล อันเป็นข้อสัจธรรมความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ โลก และจักรวาล ทั้งด้านโลกียธรรมและด้านโลกุตรธรรม ซึ่งพระองค์ทรงถ่ายทอดผ่านคลื่นการคิดของอาจารย์ ในระบบจิตสู่จิตเพื่อบันทึกเอาไว้ให้มวลมนุษย์ทั้งหลายได้เรียนรู้ ได้ใช้เป็นหลักฐาน และได้ใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตร่วมกันบนโลกใบนี้อย่างสุขสงบและสันติ จนตลอดอนันตกาล
ƒ เป็นผู้แจ้งข่าวสารการชำระโลก ต่อมวลมนุษย์แห่งดาวเคราะห์โลกเสรี ในช่วงปลายยุคพลังงานเก่า ซึ่งเป็นช่วงเวลาสุดท้ายก่อนวันสิ้นยุคของมนุษย์ให้ได้รับรู้กันล่วงหน้า เพื่อจะได้เตรียมตนเองและจิตวิญญาณเอาไว้ให้พร้อมต่อการเผชิญหน้ากับภาวะวิกฤตโลกในทุกๆด้าน รวมทั้งมหันตภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆที่จะเกิดขึ้นที่รุนแรงที่สุดเหนือการคิดคาดหมายของมนุษย์อีกด้วย

จิตจักรวาล:
¥ “จิตจักรวาล” ทรงเป็น “จิต” หรือ แก่นแท้ ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลอันไพศาลนี้

จิตจักรวาล:
¥ “จิตจักรวาล” เป็นรูปธรรมทางพลังงานรูปธรรมแรกสุด ที่ทรงอุบัติขึ้นด้วยพระองค์เอง จากสนามพลังงานสากลที่มีการเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ด้วยอัตราเร็วคงที่ 24,000 รอบต่อวินาที โดยทรงมีคุณสมบัติหลักๆรวม 3 ประการ คือ
Œ ทรงมีความรักเป็นพลังอำนาจสูงสุดในตนเอง
 ทรงเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่มีความสมดุลอยู่ในตนเอง
Ž ทรงมีจิตสำนึกเป็นของตนเอง
กล่าวคือ ทรงสามารถที่จะสั่นสะเทือนตนเองเพื่อการสัมผัสรับรู้ เพื่อการนึกคิดสร้างสรรค์ เพื่อการแสดงออกและการกระทำใดๆในทุกๆมิติของการสั่นสะเทือน เพื่อการบันทึกจดจำและเพื่อทรงรู้เรียนรู้ในทุกสรรพสิ่ง

-2-

จิตจักรวาล:
¥ “จิตจักรวาล” ทรงเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการอุบัติขึ้นของทุกสรรพสิ่ง ทั้งที่เป็นรูปธรรมในมิติทางพลังงานและรูปธรรมในมิติทางกายภาพ อันหมายถึง สรรพสิ่งทั้งหมดที่มีอยู่จริงในสนามพลังงานจักรวาลอันไพศาลนี้ เพราะเหตุว่าพระองค์เป็นผู้ทรงกำหนดสร้างทุกสรรพสิ่งขึ้นมานั่นเอง

จิตจักรวาล:
¥ “จิตจักรวาล” ทรงเป็นจุดสิ้นสุดของทุกสรรพสิ่ง ที่ดำรงตนเองอยู่ในสนามพลังงานจักรวาลอันไพศาลนี้

จิตจักรวาล:
¥ “จิตจักรวาล” ทรงเป็นศูนย์กลาง หรือ “ศูนย์รวม” ของทุกสรรพสิ่งที่ดำรงรูปธรรมอยู่ในห้วงจักรวาลนี้ และทรงเป็นผู้กำหนดกฎแห่งการสมดุลกันของทุกสรรพสิ่ง ที่ไม่มีผู้ใดสามารถจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือปฏิเสธได้ โดยกฎเกณฑ์แห่งการสมดุลกันที่ว่านี้ คือ สิ่งที่มนุษย์โลกทั้งหลายเรียกกันว่า “สัจธรรม” นั่นเอง

จิตจักรวาล:
¥ “จิตจักรวาล” ทรงเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งที่ดำรงอยู่ในระบบเอกภพ และทรงเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือพระผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณที่เป็น ตัวตนแก่นแท้ ในรูปธรรมมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย ดังนั้น “จิตจักรวาล” จึงทรงเป็นทั้งพระผู้สร้างและทรงเป็นทั้งพระบิดาของทุกสรรพสิ่งภายในเอกภพอันไพศาลนี้

ไม่มีความคิดเห็น: